Przeskocz do treści Przeskocz do menu

XXIV posiedzenie Krajowej Rady PZD

W dniu 14 marca 2024 Krajowa Rada PZD obradowała w Warszawie na swoim XXIV posiedzeniu. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Uczestniczyła w nim Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi Okręgów niebędący członkami KR PZD.

W pierwszej kolejności, po przyjęciu porządku obrad, Prezes PZD zaproponował, aby Krajowa Rada PZD uzupełniła wakaty w mandatach  w tym organie z Okręgu Sudeckiego oraz Podkarpackiego. Po przedstawieniu kandydatów zarówno przez Prezesa PZD, jak i przez nich samych, Krajowa Rada Zdecydowała o dokooptowaniu Pana Władysława Widawskiego, członka OZ Sudeckiego  PZD oraz Pana Zbigniewa Drysia z Okręgu Podkarpackiego PZD. Prezes PZD pogratulował Panom znalezienia się w gronie władz krajowych  Polskiego Związku Działkowców i podkreślił wagę członkostwa w tym organie oraz idące za nim obowiązki oraz odpowiedzialność.

Dodatkowo z uwagi na złożoną rezygnację z członkostwa w Krajowej Radzie przez Prezes Okręgu w Bydgoszczy,  organ ten wygasił mandat członka Krajowej Rady.

Kolejno Prezes PZD podkreślając ogrom prac wykonanych w minionym roku przedstawił sprawozdanie z działalności Krajowej Rady PZD i Krajowego Zarządu PZD za 2023 rok. Prezes PZD podkreślił najważniejsze zagadnienia, którymi te organy zajmowały się w poprzednim roku zwracając uwagę na realizację programu granowego ARiMR pn. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych, a także zagrożenie dla istnienia ROD wynikającego z uchwalonej 7 lipca 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, a w szczególności z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. Prezes podkreślił, że Krajowy Zarząd PZD i Krajowa Rada PZD niezwłocznie reagowały na pojawiające się sygnały, ustalały niezbędne działania, które były realizowane przez Okręgi i ogrody w roku 2023, a także, że  będą kontynuowane w tym roku. Prezes wskazał również na pojawiające się w niektórych ROD niepokojące zjawiska, co do których istnieje potrzeba opracowania i wdrożenia systemowych rozwiązań.   

Podsumowując Prezes stwierdził, że działalność była wyjątkowo bogata, bo poza działaniami, jakie zostały ujęte w Otwartym Planie Pracy na 2023 rok, nie było tygodnia, żeby nie pojawiały się sprawy, których nie trzeba by było poddawać analizie i podejmować uchwał. Na wszystkie sprawy Krajowy Zarząd i Krajowa Rada reagowała właściwie. Prezes PZD uznał, że sprawozdanie merytoryczne daje wyobrażenie o ogromie pracy nie tylko KR i KZ,  ale też OZ i całego Związku.

Sprawozdanie finansowe JK PZD omówiła Agnieszka Wasilewska, zastępczyni głównej księgowej JK PZD. Ale zanim to uczyniła, Prezes PZD wspomniał, iż sprawozdanie  merytoryczne i finansowe zostało szczegółowo zbadane przez zespół Krajowej Komisji Rewizyjnej, która wyniki badania ujęła w stosownych protokołach kontrolnych. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostały zbadane przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD,  a o wynikach badania poinformowała Przewodnicząca KKR PZD – Pani Maria Fojt.

Przewodnicząca KKR stwierdziła, że badanie wykazało, iż środki finansowe wydawane są zgodnie z przepisami, zgodnie z uchwałami KR dotyczącymi poszczególnych funduszy celowych. KKR stwierdziła, że badane sprawozdanie finansowe JK jest rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nadaje się do zatwierdzenia i taki wniosek do KR postawiła w imieniu  KKR. Ponadto podziękowała Prezesowi oraz pracownikom JK PZD za działania w roku 2023.

Kolejny punktem porządku obrad było przedstawienie i przyjęcie planu pracy na 2024 rok. Prezes PZD wskazał, że projekt planu pracy na 2024 rok obejmuje dziedziny, którymi należy się zająć zgodnie ze statutem PZD, ale realizowane będą również tematy, które wynikają z potrzeb Związku. Omawiając plan pracy Prezes zaakcentował najważniejsze sprawy, które w bieżącym roku muszą być zrealizowane  – Krajowy Zjazd Delegatów, a także związana z nim nowelizacja statutu PZD. Jako priorytetowe Prezes określił także kontynuowanie działań w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące planów ogólnych gmin, które w rezultacie przyczynią się do obrony i bezpieczeństwa ogrodów.

Zastępczyni Gł. Księgowej JK PZD omówiła preliminarz finansowy jednostki krajowej na 2024 r., a Przewodnicząca KKR w imieniu Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła pozytywną opinię nt. planu pracy i preliminarza finansowego  na 2024 roku. Działalność KR i KZ w roku 2023, szczególnie pod względem finansowym podsumował także  Skarbnik PZD – Pan Piotr Gadzikowski.

Krajowa Rada PZD realizując obowiązki statutowe podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu odbywania okręgowych zjazdów delegatów PZD, które odbędą się w bieżącym roku. Założenia uchwały przedstawiła uczestnikom posiedzenia Zofia Rut-Skórzyńska, Kierownik Wydz. Prezydialnego JK PZD. Krajowa Rada PZD określiła w niej ostateczny termin odbycia okręgowych zjazdów delegatów PZD we wszystkich okręgach – do dnia 30 września 2024 roku. Uchwała wskazała wymogi wynikające przede wszystkim ze statutu PZD, a więc prawidłowe zwołanie zjazdu, uprawnieniu do uczestnictwa w zjeździe,  obowiązki okręgowego zjazdu. Uchwała reguluje również zasady zwołania i przeprowadzenia pierwszych posiedzeń organów okręgowych, które odbywają się niezwłocznie po dokonaniu wyborów w celu ukonstytuowania się. Krajowy Zarząd PZD w celu usprawnienia odbywania okręgowych zjazdów niezwłocznie opracuje  wzory dokumentów niezbędnych do prawidłowego odbycia okręgowych zjazdów delegatów PZD. Nawiązując do tematu okręgowych zjazdów delegatów, Prezes PZD omówił założenia uchwały KR określającej ogólną liczbę delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, a także liczby delegatów którzy mają być wybierani przez poszczególne okręgowe zjazdy delegatów. Prezes podkreślił, że stopień trudności problemów, z jakimi spotyka się obecnie Związek, szczególnie na szczeblach okręgowych i krajowych wymaga, aby do organów PZD wybrani zostali dobrzy merytorycznie, doświadczeni i chętni do pracy działacze. Podkreślił, że będzie to bardzo ważne zadanie dla  zjazdów okręgowych i krajowego, żeby wybrać takich ludzi. W tym temacie głos zabrał także Wiceprezes PZD Pan Zdzisław Śliwa, który powiedział, że na poziomie okręgów trzeba zrobić wszystko, żeby walne zebrania w ROD odbyły się w statutowym terminie. Podkreślił, że ten czas jest w tym roku bardzo ważny, bo od tego zależy możliwość zwołania i przeprowadzenia okręgowego zjazdu delegatów.

Podczas obrad wpłynęła informacja o śmierci Pani Antoniny Boroń, wieloletniej Prezes Okręgu Opolskiego PZD, którą znali i cenili wszyscy członkowie Krajowej Rady PZD. Prezes PZD przypomniał o zasługach Pani Antoniny, jej dokonaniach dla Związku i bogatej działalności zarówno w organach okręgowych, jak i krajowych. Krajowa Rada PZD uczciła pamięć o Pani Boroń minutą ciszy.

Aktualną sytuację w związku z rozporządzeniem dotyczącym stref planistycznych omówił r.pr. Bartłomiej Piech, Dyrektor Biura Prawnego Jednostki Krajowej.  Powiedział, że mimo, iż stanowisko KR PZD z dnia 8 lutego 2024 r. w przedmiocie konieczności nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów zostało przekazane do Ministra Rozwoju i Technologii, pozostało bez echa.

Pan Piech poinformował, że widocznym jest, iż temat intensywnie żyje w mediach, zarówno w czasopismach,  jak i w radio oraz telewizji.  Koniecznym zatem jest  kontynuowanie działań odnośnie zmiany rozporządzenia.  Ustalono, iż podczas walnych zebrań w ROD należy mówić o skutkach rozporządzenia, temat planów ogólnych powinien być omawiany na każdym zebraniu. Od aktywności i solidaryzmu działkowców zależy przyszłość ogrodów. Pan Dyrektor przybliżył również procedurę wpisywania do  planów ogólnych i działania, jakie na każdym etapie powinny być podjęte przez struktury Związku i działkowców, aby były skuteczne.

Prezes PZD powiedział, że KZ  robi wszystko co można, żeby pomóc ogrodom w tym względzie. Zapowiedział, iż działania w tym zakresie zostaną zintensyfikowane, ale  niezależnie od tego, trzeba pilnować opracowywania planów przez gminy, bo wiele z nich już podęło prace. Prezes podkreślił, że jako Związek mamy dużo do zaoferowania samorządom, a że w naszych działaczach drzemią duże możliwości, które należy maksymalnie uruchomić, wtedy ogrody będą bezpieczne.  

Z uwagi na zbilżające się wybory samorządowe Krajowa Rada PZD podjęła stanowisko w tej sprawie wzywając do udziału w wyborach samorządowych i głosowanie na sprawdzonych kandydatów, którzy znają problemy działkowców i znaczenie ROD, a także wspierają działalność ROD i Związku.

Krajowa Rada PZD oceniła realizację programu Budowy siedzib dla Zarządów ROD w latach 2018-2023.  Ten temat omówiła Sandra Dużmańska w Wydziału Gospodarki Gruntami. Wskazała, iż podsumowanie realizacji programu na terenie kraju wskazuje, iż nadal są ogrody, które, choć nie posiadają siedziby, nie przystąpiły do  niego. Krajowa Rada PZ uznała, że konieczna jest mobilizacja OZ i ROD w tym zakresie, by działalność odbywała się w zgodzie z obowiązującymi przepisami.  Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę w sprawie oceny realizacji Programu Budowy Siedzib dla Zarządów ROD w latach 2018 – 2023.

Kolejny temat – pomoc zewnętrzna dla ROD w roku 2023 – omówiła Mariola Kobylińska, Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami. Wskazała, że w 2023 roku 845 ROD uzyskały pomoc ze środków zewnętrznych na  łączną kwotę 16 355 876,59 zł. Podkreśliła, iż samorządy udzielają ROD coraz większej pomocy finansowej, co jest bardzo pozytywnym sygnałem. Krajowa Rada PZD podsumowała temat dotacji z samorządów w roku 2023 podejmując uchwałę w sprawie pomocy dla ROD ze środków zewnętrznych w 2023.

Na koniec, I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak z okazji podsumowania działalności w roku 2023 i w podziękowaniu za bardzo skuteczne , sprawne i niezawodne kierowanie Związkiem przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, wręczył  plakietkę ze wszystkimi odznaczeniami związkowymi.

Prezes PZD podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu i  złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

 

Zofia Rut-Skórzyńska