Przeskocz do treści Przeskocz do menu

STANOWISKO Okręgowej Rady PZD w Lublinie


STANOWISKO

Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Lublinie

z dnia 18.12.2023 r.

w sprawie jubileuszu 10-lecia uchwalenia ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych

Założyć ogród to uwierzyć w jutro – cyt. Audrey Hepburn

13 grudnia 2013 r. miliony polskich działkowców uwierzyło w to jutro.

Oto – doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody, ustawodawca uznał za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń – uchwalając znowelizowaną ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych.

Ustawa, dostosowana do zapisów Konstytucji RP stała się aktem gwarantującym całej naszej „Zielonej Rzeczypospolitej” stabilne jutro na własnym ogródku działkowym. Należy tutaj podkreślić ogrom pracy, zaangażowania i determinacji środowiska działkowców, którzy słali petycje, manifestowali, oflagowywali altanki, a nawet pisali wiersze, takie jak ten:

„…Trybunale Konstytucyjny

Nie zabieraj pietruszki i bobu

Nie wpędzaj emerytów do grobu

Nie podcinaj rodzinom korzeni

Pozwól emerytom dłubać w ziemi

Nie zabieraj z grilla kaszanki i karkówki

W życiu liczą się nie tylko złotówki…”

Wprowadzone zostałyprzepisy zapewniające ochronę przed zagrożeniami dla istnienia ogrodów i praw działkowców, przede wszystkim w zakresie likwidacji ogrodów. Decyzja o likwidacji Ogrodu nakłada obowiązek na jednostkę samorządu terytorialnego do zapewnienia terenu zamiennego na jego odtworzenie oraz wypłatę odszkodowań dla działkowców za nasadzenia i składniki budowlane.

Ponadto, nowa ustawa wprowadziła również szereg mechanizmów, które zagwarantowały działkowcom m. in. zwolnienie z podatków, wolność zrzeszania się działkowców w stowarzyszeniach ogrodowych, udogodniony tryb przejścia prawa do działki w razie śmierci i rozwodu,zwiększoną ochronę sądową praw działkowców, zachowanie prawa do gruntów i pozostałego majątku (np. infrastruktury, altan). Dodatkowo, co bardzo istotne, stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy mogą otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, z przeznaczeniem w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Podkreślić należy, cyt. Prezydenta Miasta Lublin – Pana Krzysztofa Żuka, że „Rodzinne ogrody działkowe tworzą nie tylko korzystną dla środowiska oazę bioróżnorodności, ale też społeczność osób, które z troską zajmują się powierzoną im przestrzenią”.

Reasumując, dzięki wprowadzonej 10 lat temu ustawie o rod otrzymaliśmy gwarancję lepszego jutra dla rozwoju ogrodnictwa działkowego, dzięki któremu możliwe będzie zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb kolejnych pokoleń naszej „Zielonej Rzeczypospolitej”.

Okręgowa Rada PZD w Lublinie postanawia zobowiązać Zarządy ROD na terenie województwa lubelskiego do przekazania działkowcom podczas walnych zebrań/konferencji delegatów w 2024 r., jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie w dniu 13 grudnia 2013 r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Najlepszym wiosennym lekarstwem jest – działka.

Działka nam zdrowie wprowadza do ciałka,

Gdy w łapki się chwyci szpadelek lub grabki,

Znikają bronchity, katary i sapki – cyt. Ludwik Jerzy Kern.

 Okręgowa Rada PZD w Lublinie