Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Konkursy krajowe

1. Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 65/2024 z dnia 26 marca 2024 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2024”.

Celem konkursu jest wyłonienie, docenienie i nagrodzenie działkowców, którzy z pasją i zaangażowaniem prowadzą swoje działki, wzorowo je zagospodarowują i użytkują oraz wdrażają Programy PZD, w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny i Program Bioróżnorodności. Celem konkursu jest także promowanie ogrodnictwa działkowego i licznych korzyści, jakie ze sobą niesie.

Udział w konkursie „Najpiękniejsza Działka Roku 2024" może/mogą wziąć działkowiec(wcy) posiadający tytuł prawny do działki w ROD należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie były laureatami konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku” w ciągu ostatnich 3 lat.

Zgłoszenie działki do konkursu winno zawierać:

1.Wypełniony drukowanymi literami i podpisany „Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku 2024”.

2.Dokumentację fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu, utrwaloną na nośniku cyfrowym lub w formie kolorowego wydruku.

3.Podpisane (czytelnie) ”Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego Najpiękniejsza Działka Roku 2024”

Zgłoszenia można  dokonać drogą elektroniczną przesyłając skan dokumentów oraz pliki zdjęciowe na adres konkurskz.dzialka@pzd.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Polski Związek Działkowców ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.

Termin zgłaszania działek do konkursu upływa  dnia 30 czerwca 2024 r.

Laureaci konkursu otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne:

I miejsce  -  4 000 zł;

II miejsce -  3 000 zł;

III miejsce - 2 000 zł;

Wyróżnienia –1 000 zł.

Użytkownicy działek zakwalifikowanych do konkursu otrzymają dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Krajowych Dni Działkowca 2024, opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, wydawnictwach związkowych oraz  na stronach internetowych  PZD.

2. Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 64/2024 z dnia 26 marca 2024 r. ogłasza konkurs krajowy dla ROD pn. „Najlepszy ROD Roku 2024”.

Celem konkursu jest wyłonienie, docenienie i nagrodzenie ROD, które wyróżniają się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu. Celem konkursu jest również docenienie ROD zapewniających działkowcom i ich rodzinom możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także tych które realnie przyczyniły się do promowania ogrodnictwa działkowego oraz znaczenia i roli PZD w społeczeństwie m.in. poprzez wdrażanie Programów PZD.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenia do konkursu dokonuje właściwy miejscowo Okręgowy Zarząd PZD, który w tym celu:

a)      typuje 2 do 5 ROD z terenu Okręgu  PZD na podstawie własnych ocen i doświadczeń;

b)     Komisja Konkursowa Okręgu PZD dokonuje przeglądu wytypowanych przez Okręgowy Zarząd PZD ROD uwzględniając kryteria określone w § 3 regulaminu konkursu. Wyniki przeglądu Komisja przedstawia w tabeli przeglądu ROD.

c)      Wyniki przeglądu dokonanego przez Komisję Konkursową Okręgu PZD ocenia Okręgowy Zarząd PZD, który po ich uwzględnieniu dokonuje wyboru 1 ROD, który zostanie zgłoszony do konkursu.

ROD który został laureatem tego konkursu w okresie 3 poprzednich lat, nie może przystąpić do konkursu.

Zgłoszenie ROD do konkursu następuje poprzez przekazanie do Krajowego Zarządu PZD:

a)      Uchwały Okręgowego Zarządu PZD w sprawie zgłoszenia ROD do konkursu krajowego wraz z uzasadnieniem.

b)     Formularza tabeli przeglądu ROD wytypowanego do konkursu krajowego „Najlepszy ROD Roku 2024” dokonanego przez Komisję Konkursową Okręgu. Formularz należy wypełnić elektronicznie i dostarczyć go w postaci dokumentu programu Word oraz podpisanego skanu.

c)      Formularza zgody zarządu ROD na udział w konkursie.

d)     Dokumentacji fotograficznej potwierdzającej stan zagospodarowania ROD, a także działania opisane w zgłoszeniu. Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości i wykonany w taki sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie do publikacji (min. 25 zdjęć).

Zgłoszenia do konkursu OZ PZD dokonują za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mail: najlepszyrod@pzd.pl.

Termin zgłaszania ROD do konkursu upływa dnia 30 czerwca 2024 r.

Nagrodzone ROD otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne:

I miejsce – 12 000 zł

II miejsce – 9 000 zł dla 2 ROD

III miejsce – 7 000 zł dla 3 ROD

IV miejsce – 6 000 zł dla 4 ROD

Wyróżnienia za całokształt działalności - 5 000 zł

Wyróżnienia za wybraną aktywność - 3 000 zł

Wszystkie ROD biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Krajowych Dni Działkowca 2024, opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, wydawnictwach związkowych oraz  na stronach internetowych  PZD.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców